Beursregement

ALGEMENE BEPALINGEN

Door hun inschrijvingsformulier te ondertekenen, verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven. Indien de beurs niet kan plaatsvinden op de voorziene datum, om redenen buiten de wil van de organisatoren om, zullen de exposanten hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. In samenspraak met de partners zal er gezocht worden naar een nieuwe datum. Als ook dit niet mogelijk is, zullen de deelnamekosten terugbetaald worden met uitzondering van het bedrag van de voorschotfactuur. Deze dekken de administratieve en marketingskosten van de organisator. Exposanten

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

De producten en diensten die tentoongesteld worden moeten een rechtstreekse relatie hebben met het onderwerp van de beurs. De deelnemer-exposant dient zijn commerciële binding met de firma waarvan hij de producten tentoonstelt, in zijn functie als algemeen of exclusief agent, of aangestelde verdeler, op aanvraag van de organisator, te bewijzen. De inzending van het inschrijvingsformulier door de exposant geeft niet automatisch recht op deelname aan de beurs waarvoor ingeschreven wordt. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving te weigeren, zonder dat deze beslissing hoeft gemotiveerd te zijn. Deze commerciële activiteit, en deze activiteit alleen, zal op de gehuurde stand voorgesteld mogen worden. Het is de exposant verboden een deel of het geheel van

2. STANDKEUZE

De standruimte wordt door de organisator in volgorde van betaling van de voorschotfactuur toegewezen. Deze zal rekening houden met de door de inschrijver geuite voorkeur van standruimte, zonder dat deze voorkeur evenwel enig recht op een bepaalde standruimte verleent.

3. BETALINGEN

De exposant zal na inschrijving een voorschotfactuur t.w.v. 250 euro (excl. BTW) ontvangen die contant dient te worden betaald en geldt als bevestiging van deelname. De factuur voor het saldo van het totaalbedrag van het inschrijvingsformulier wordt toegestuurd per 01/03/2021. Alle facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na ontvangst. Bij het in gebreke blijven hiervan, zal de organisator het recht hebben de exposant de toegang tot de beurs te weigeren. Dergelijke weigering doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de organisator de volledige som die krachtens het inschrijvingsformulier verschuldigd is op te eisen. Iedere factuur die onbetaald blijft na 30 dagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% verwijlrente op jaarbasis, tot op de dag van de volledige regeling alsook wordt er een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro aangerekend. Betalingen worden aanvaard in euro

4. ANNULERINGEN

Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator.

1. Annulering vóór 31 december 2020: 250 euro forfaitaire annuleringskost blijft verschuldigd.
2. Annulering vanaf 01 januari 2021 tot 28 februari 2021: 40% van het totale bedrag blijft verschuldigd.
3. Annulering na 28 februari 2021: de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.

Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de exposant. De inschrijver gaat uitdrukkelijk akkoord dat, zo hij de standruimte niet effectief inneemt, de organisator gerechtigd is de aan de inschrijver toegewezen standruimte alsnog te verhuren aan een derde of aan te
wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele exposant.

5. OPBOUW EN AANKLEDING VAN DE STANDEN

De exposanten verbinden zich ertoe de aanwijzingen van de organisatie te respecteren in verband met de verdeling van de standen, hun opbouw, hun aankleding en hun ontruiming. Tijdens de openingsuren van de beurs is de permanente aanwezigheid van een bevoegde persoon op elke stand verplicht. Het is verboden om de muren, de constructies of de gangen in de hal zelf te gebruiken om wanden, publiciteitsborden, displays of ander materiaal aan te bevestigen of deze te schilderen. Het is de exposant verboden tentoongestelde waren weg te nemen voor de einddatum en -uur van de beurs. Alle constructies, goederen, tentoonstellingsmateriaal e.d. niet verwijderd of weggehaald binnen de 24u na het laatste beursuur mogen door de organisator verwijderd worden op kosten en op risico van de exposant.

Goederen en materialen in het kader van dergelijk initiatief door de organisator opgeruimd, zullen niet meer door de exposant kunnen opgeëist worden, die door het verlaten van het gebouw op het vastgestelde uur akkoord gaat met de definitieve afstand van deze materialen en/of producten. Het bevestigen van signalisatie, banieren, vlaggen, publiciteitsborden, lichtbruggen e.a. aan de zoldering van de hal dient schriftelijk en vergezeld van een plan bij de organisator te worden aangevraagd.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke exposant wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De exposant ziet, zowel in eigen naam als in naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden. De exposant verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d. aan de goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan één van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één van de aangestelden, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen.

7. BRANDVEILIGHEID

De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk de geschreven en gehandtekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen. De toegang tot de uitlaten van de airconditioning, verwarming en tot de brandblusapparaten en brandhaspels van de hallen zal steeds vrij gehouden worden.

8. PUBLICITEIT

Decoratie, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden zouden kunnen schaden is verboden en kan door de organisator te allen tijde bij eenzijdige beslissing verwijderd of verboden worden op kosten en risico van de exposant zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen de beslissing van de organisator. Tegenover de organisator kan nimmer verhaal noch verzoek tot schadeloosstelling of terugbetaling ingediend worden indien zich bij de opstelling van publicitaire en redactionele teksten of bij om het even welk drukwerk of opdruk, vergissingen of weglatingen hebben voorgedaan.

9. ELEKTRICITEIT

De aansluiting van alle elektrische installaties van de standen op de stroomborden van de hal zal uitsluitend geschieden door de diensten of de aangenomen leverancier van de hal. De organisator kan enkel gehouden zijn de stroomvoorziening te leveren die voorradig is in de hal en de onmogelijkheid in zijnen hoofde andere stroomvoorzieningen te leveren zal nooit aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding en/of terugbetaling van de huurprijs in hoofde van de exposant.

10. Betwistingen

Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het inschrijvingsformulier, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Kortrijkse rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste aanleg, hetzij de Rechtbank van koophandel.

CONTACT

Dirk Van Thuyne

+32 495 580 581

Karin Bastiaannet

+32 472 67 37 01

PRAKTISCH

Locatie

Waregem Expo

Zuiderlaan 26

8790 Waregem

Ticket

Volwassenen: €5

Kinderen -16 jaar: gratis